OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO Realizując zasady RODO, informujemy zgodnie z art.13 ust.3 i 4 RODO, że:

Administratorem Waszych danych osobowych będzie Fundacja Mój Sen z siedzibą w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 74, 32-089 


KONTAKT
Można się z nami kontaktować:

a. listownie: ul. Krakowska 74, 32-089 Wielka Wieś
b. przez pocztę elektroniczną na adres: fundacja@fundacjamojsen.pl

CELE I PODSTAWY

Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:

✓ (art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (korespondencja);
✓ (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
✓ (art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z obowiązkami prawnymi.

ODBIORCY
Dane osobowe beda przekazywane podmiotom współpracującym z Nami świadcząc usługi księgowe i IT w celu realizacji usług.

Nie współpracujemy z krajami z poza UE i nie będziemy przekazywać tam Waszych danych.

CZAS
Wasze dane osobowe będą przetwarzane głównie w związku z obowiązkiem prawnym lub na podstawie zgody, przez czas realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie w przypadku:

✓ Korespondencji, przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu;
✓ dokumentacji rozliczeniowej oraz innych dokumentów z nią związanych przez okres 6 lat;

PRAWO
Zgodnie z RODO przysługuje Wam:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)