OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO Realizując zasady RODO, informujemy zgodnie z art.13 ust.3 i 4 RODO, że:

Administratorem przekazanych danych osobowych Rodzica/Opiekuna oraz podopiecznego będzie:

Fundacja Mój Sen z siedzibą w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 74, 32-089 

KONTAKT
Można się z nami kontaktować:

  1. listownie: ul. Krakowska 74, 32-089 Wielka Wieś
  2. przez pocztę elektroniczną na adres: fundacja@localhost

Kontakt do inspektora ochrony danych: dgross@kodo.info.pl

CELE I PODSTAWY

Będziemy przetwarzać przekazane przez Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO w związku z działaniami statutowymi fundacji spełniając poniższe warunki:

✓ (art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka/ podopiecznego (korespondencja, wniosek, wizerunek, informacje o podopiecznym);

✓ (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

✓ (art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z obowiązkami prawnymi oraz statutem działalności.

ODBIORCY
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z Nami świadcząc usługi księgowe i IT w celu realizacji usług.

Nie współpracujemy z krajami z poza UE i nie będziemy przekazywać tam podanych przez Państwa danych osobowych.

CZAS
Przekazane dane osobowe opiekunów i podopiecznych będą przetwarzane głównie w związku z obowiązkiem prawnym lub na podstawie zgody, przez czas realizacji umowy bądź zadania, do którego zostały zebrane, a następnie w przypadku:

✓ Korespondencji, przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu;

✓ dokumentacji rozliczeniowej oraz innych dokumentów z nią związanych przez okres 6 lat;

✓ dokumentacji fotograficznej do czasu wycofania zgody.

PRAWO
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).