KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO Realizując zasady RODO, informujemy zgodnie

z art.13 ust.3 i 4 RODO, że:

Administratorem przekazanych danych osobowych Rodzica/Opiekuna oraz podopiecznego będzie:
Fundacja Mój Sen z siedzibą w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 74, 32-089
Która dba o bezpieczeństwo danych, realizując obowiązki jakie nakłada prawo w związku z ich
zabezpieczeniem.

KONTAKT
Można się z nami kontaktować:
a. listownie: ul. Krakowska 74, 32-089 Wielka Wieś
b. przez pocztę elektroniczną na adres: fundacja@fundacjamojsen.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: dgross[at]kodo.info.pl

CELE I PODSTAWY
Będziemy przetwarzać przekazane przez Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego
rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:
✓ (art.9 ust.2 lit. d) RODO, gdy przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z
zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację,
✓ (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art.9 ust.2 lit a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka/ podopiecznego a także
danych szczególnych kategorii (korespondencja, wniosek, wizerunek, informacje o podopiecznym);
✓ (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
✓ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO zgodnie z obowiązkami prawnymi oraz statutem działalności.

ODBIORCY
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom ściśle współpracującym z Nami świadcząc usługi księgowe i IT w
celu realizacji usług.
Nie współpracujemy z krajami spoza UE i nie będziemy przekazywać tam podanych przez Państwa danych
osobowych.
W ramach prowadzenia korespondencji oraz Fanpage’a za pomocą platformy Facebook oraz jej aplikacji
służących do komunikacji odbiorcą danych, a także odrębnym administratorem jest Meta Platforms Ireland
Limited.
Informacje na temat osób których dane dotyczą, które Fundacja posiada w wiadomościach prywatnych będą
przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia tematu zapytania.
W przypadku informacji, które Fundacja posiada w ramach udostępnionych przez Odwiedzających komentarzy,
będą one dostępne na Fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.
Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger oraz
Whatsapp podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka. Przez Fundację są one usuwane
z komunikatorów po okresie 2 lat.

CZAS
Przekazane dane osobowe opiekunów i podopiecznych będą przetwarzane głównie w związku z obowiązkiem
prawnym lub na podstawie zgody, przez czas realizacji umowy bądź zadania, do którego zostały zebrane, a
następnie w przypadku:
✓ korespondencji, przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu;
✓ dokumentacji rozliczeniowej oraz innych dokumentów z nią związanych przez okres 6 lat;
✓ umów z podopiecznymi oraz wolontariuszami, a także z kontrahentami na czas trwania umowy, a po jej
wygaśnięciu do 10lat od momentu zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia roszczeń.

PRAWO
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).