OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Realizując zasady RODO, informujemy zgodnie z art.13 ust.3 i 4 RODO, że:

Administratorem przekazanych danych osobowych Rodzica/Opiekuna oraz podopiecznego będzie:
Fundacja Mój Sen z siedzibą w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 74, 32-089 

Która dba o bezpieczeństwo danych, realizując obowiązki jakie nakłada prawo w związku z ich zabezpieczeniem.


KONTAKT

Można się z nami kontaktować:

  1. listownie: ul. Krakowska 74, 32-089 Wielka Wieś
  2. przez pocztę elektroniczną na adres: fundacja@fundacjamojsen.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: dgross[at]kodo.info.pl

 

CELE I PODSTAWY

Będziemy przetwarzać przekazane przez Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:

  • (art.9 ust.2 lit. d) RODO, gdy przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację,
  • (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art.9 ust.2 lit a) RODO, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka/ podopiecznego a także danych szczególnych kategorii (korespondencja, wniosek, wizerunek, informacje dotyczące stanu zdrowia podopiecznego);
  • (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO zgodnie z obowiązkami prawnymi oraz statutem działalności.

 

ODBIORCY

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom ściśle współpracującym z Nami świadcząc usługi księgowe i IT w celu realizacji usług.

Nie współpracujemy z krajami spoza UE i nie będziemy przekazywać tam podanych przez Państwa danych osobowych.

W ramach prowadzenia korespondencji oraz Fanpage’a za pomocą platformy Facebook oraz jej aplikacji służących do komunikacji odbiorcą danych, a także odrębnym administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited.

Informacje na temat osób których dane dotyczą, które Fundacja posiada w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na pytania lub do momentu zakończenia tematu zapytania.

W przypadku informacji, które Fundacja posiada w ramach udostępnionych przez Odwiedzających komentarzy, będą one dostępne na Fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.

Dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger oraz Whatsapp podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka. Przez Fundację są one usuwane z komunikatorów po okresie 2 lat.

 

CZAS

Przekazane dane osobowe opiekunów i podopiecznych będą przetwarzane głównie w związku z obowiązkiem prawnym lub na podstawie zgody do momentu wycofania lub przez czas realizacji umowy bądź zadania, do którego zostały zebrane, a następnie w przypadku:

  • korespondencji, przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu;
  • dokumentacji rozliczeniowej oraz innych dokumentów z nią związanych przez okres 6 lat;
  • umów z podopiecznymi oraz wolontariuszami, a także z kontrahentami na czas trwania umowy, a po jej wygaśnięciu do 10 lat od momentu zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia roszczeń.

 

PRAWO

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

JAK POMAGAMY ?

Na co zbieramy fundusze?

Przywracamy zdrowie przekazując fundusze na leczenie i rehabilitację, dokonujemy zakupu niezbędnych lekarstw i sprzętu medycznego, dofinansowujemy edukację naszych podopiecznych, wspieramy w trudnych warunkach materialnych.