REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ MÓJ SEN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Przyznawania Pomocy przez Fundację Mój Sen (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przyznawania wsparcia dla podopiecznych Fundacji Mój Sen (dalej: „Fundacja”) .
 2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu Fundacji Mój Sen.

§2
KRYTERIA POMOCY

 1. Pomocy udziela się osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej na zasadach określonych w Statucie Fundacji Mój Sen.
 2. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy, Fundacja kieruje się również kryterium dochodowym w postaci dochodu na jedną osobę w rodzinie.
 3.  

§3
ZAKRES PRZEDMIOTOWY POMOCY

 1. Udzielenie pomocy dla Podopiecznego jest uwarunkowane pozytywną weryfikacją dokumentacji niezbędnej do przyjęcia w poczet podopiecznych fundacji, oraz podpisaniem umowy świadczenia pomocy przez Podopiecznego lub jego opiekuna prawnego.
 2. Zarząd Fundacji realizuje pomoc w szczególności w formie:
  • Zakupu lub dofinansowaniu leków
  • Zakupu lub dofinansowania do zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego lub rehabilitacyjnego
  • Sfinansowania lub dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, operacji, zabiegów
  • Opłacenia kosztów zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych
  • Pomocy rzeczowej poprzez przekazanie potrzebnej żywności, środków chemicznych gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów szkolnych lub innych, aktualnie niezbędnych przedmiotów
  • Zorganizowania i przeprowadzenia akcji pomocowej
 1. Decyzję o sprawie rodzaju udzielanej pomocy podejmuje Zarząd Fundacji.

§4
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY

 1. Prawo złożenia wniosku o pomoc przysługuje osobie ubiegającej się o status podopiecznego lub jej opiekunowi prawnemu.
 2. Pomocy udziela się podopiecznym, na zasadach określonych w Statucie, z powodu m. in:
  • niepełnosprawności
  • zdarzeń losowych
  • długotrwałej lub ciężkiej choroby
  • trudnej sytuacji życiowej
 3. W uzasadnionych przypadkach Fundacja Mój Sen  może udzielić pomocy z przyczyn niewymienionych w punkcie 2 powyżej.
 1. Wszystkie wnioski z prośbą o pomoc muszą być kierowane do Fundacji drogą pisemną lub mailową, osobiście lub korespondencyjnie.
 1. Fundacja Mój Sen rozpatruje wnioski o pomoc wyłącznie od osób, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów na adres Fundacji .
 1. Za komplet dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc uznaje się:
  • oficjalną prośbę do Fundacji  z opisem sytuacji rodzinnej z odręcznym podpisem
  • opis historii dziecka lub osoby ubiegającej się o wsparcie wraz z dokumentacją medyczną, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innymi właściwymi dokumentami poświadczającymi sytuację zdrowotna podopiecznego.
  • podpisane oświadczenia o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • poświadczony kosztorys świadczeń, których dotyczy wniosek o pomoc charytatywną (badań, wizyty lekarskiej, turnusu rehabilitacyjnego, itp.)
 1. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
 2. Fundacja Mój Sen zastrzega sobie prawo do odmowy pomocy bez podania przyczyny.
 3. Fundacja Mój Sen może refundować koszty poniesione przez Podopiecznego bądź inne osoby

na rzecz Podopiecznego.

 1. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów rachunków,

faktur wystawionych na Fundację Mój Sen. W wyjątkowych wypadkach refundacja może nastąpić w drodze uchwały zarządu Fundacji.

 1. Oryginały faktur, rachunków podlegających refundacji muszą być dostarczone do siedziby

Fundacji Mój Sen do 14 dni roboczych od dnia ich wystawienia.

 1. Fundacja Mój Sen dokona starań, aby refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 14 dni roboczych licząc

od dnia otrzymania oryginałów faktur do Fundacji Mój Sen  .

 1. Refundacja kosztów następować będzie poprzez wpłatę na rachunek bankowy podopiecznego

lub jego opiekuna wskazanego w deklaracji wstąpienia do Fundacji lub bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury przedstawionej przez osobę podopieczną lub jej opiekuna . W wyjątkowych

wypadkach, za zgodą Zarządu Fundacji, refundacja nastąpi w formie gotówkowej.

 1. Świadczenia Fundacji Mój Sen udzielane na rzecz uprawnionych w ramach pomocy mogą być

nieodpłatne lub częściowo odpłatne. Decyzję o poziomie odpłatności podejmuje Zarząd,

uwzględniając w szczególności rodzaj i wartość świadczeń oraz możliwości finansowe i

organizacyjne Fundacji Mój Sen  .

 1. Refundacja kosztów może być całkowita lub częściowa. Decyzję o poziomie refundacji

kosztów podejmuje Zarząd, stosując odpowiednio kryteria wymienione w §2 powyżej.

 1. Zarząd może zmienić decyzję o poziomie odpłatności świadczeń udzielanych w ramach

pomocy lub o poziomie refundacji kosztów, z tym zastrzeżeniem, że zmiana nie może wpływać

na zmniejszenie uprzednio wykonanych przez Fundację Mój Sen  świadczeń i nie może skutkować

nałożeniem na beneficjentów świadczeń lub ich opiekunów obowiązku partycypacji w

kosztach przyznanych i wykonanych przez Fundację Mój Sen  świadczeń.

 1. Zarząd Fundacji decyduje o przyznaniu wsparcia w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku.
 2. O podjętej decyzji Fundacja informuje drogą pisemną lub ustną tylko osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane do pomocy.
 3. W przypadku decyzji pozytywnej zawarta zostaje umowa świadczenia pomocy („dalej Umowa”) pomiędzy Fundacją a osobą ubiegającą się o wsparcie. Wskutek zawarcia Umowy wnioskujący zostaje przyjęty do grona podopiecznych Fundacji.

§5
PODOPIECZNI

 1. Zawarcie umowy o którym mowa w §4 pkt. 20 jest warunkiem przyjęcia podopiecznego pod opiekę Fundacji. W Umowie zawarte są wszystkie ustalenia niezbędne do podjęcia wzajemnej współpracy pomiędzy Fundacją a jej Podopiecznym. Umowa zawarte zostało na czas nieokreślony.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli któraś ze Stron nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach Umowy Fundacja udostępnia podopiecznemu swój numer konta bankowego 55 1050 1100 1000 0090 3091 4833, na które darczyńcy mogą wpłacać darowizny na jego rzecz.
 5. Środki wpływające na konto ze wskazaniem imienia i nazwiska podopiecznego są przeznaczone zgodnie z przedłożonymi fakturami na cele zgodne z §3 niniejszego Regulaminu Przyznawania Pomocy Przez Fundację Mój Sen
 6. Środki wpływające na konto tytułem innym niż wskazanie konkretnego podopiecznego są przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
 7. W przypadku śmierci podopiecznego lub wypowiedzenia Umowy, niewykorzystane środki pieniężne podopiecznego zostają przeznaczone na cele działalności statutowej Fundacji.
 8. Informacje o saldzie środków pieniężnych podopiecznego udziela biuro Fundacji Mój Sen na prośbę podopiecznego lub rodziców/opiekuna prawnego, nie częściej niż raz na miesiąc
 9. W przypadku przeprowadzenia przez Fundację akcji pomocowej stosuje się przepisy Regulaminu Przeprowadzania Akcji Pomocowej.
 10.  

§6
ZOBOWIĄZANIA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH I PODOPIECZNYCH

 1. Osoby zgłaszające zobowiązane są do:
  • współpracy z pracownikami oraz z Zarządem Fundacji w zakresie skompletowania dokumentacji potwierdzającą sytuację podopiecznego.
  • Zapoznaniem się z obowiązkiem informacyjnym oraz wypełnieniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych.
  • natychmiastowego powiadamiania Fundacji o wszelkich zmianach danych osobowych, teleadresowych oraz do aktualizowania informacji medycznych.
 1. Podopieczni lub osoby działające w ich imieniu (rodzice, osoby prawne) zobowiązani są do:
  • współpracy z pracownikami oraz z Zarządem Fundacji w zakresie terminowego przedłożenia dokumentów oraz faktur, których koszty Fundacja pokrywa.
  • Informowania Fundacji o efektach pomocy i podziękowania za otrzymaną pomoc (przesłanie krótkiej informacji wraz ze zdjęciami)
  • natychmiastowego powiadamiania Fundacji o wszelkich zmianach danych osobowych, teleadresowych oraz do aktualizowania informacji medycznych.

§ 7
ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI

 1. Fundacja zobowiązuje się do dbania o dobre imię podopiecznych. Zamieszczane informacje są zgodne z tym, co osoba zgłaszająca zawarła we wniosku.
 2. Fundacji przysługuje prawo weryfikacji przedłożonych informacji.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzja Zarządu Fundacji o przyznaniu lub odmowie przyznania jest decyzją ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 2. Fundacja w szczególnych wypadkach zastrzega sobie prawo do ponownego rozpatrywania odrzuconych wcześniej wniosków o czym informuje telefonicznie osoby zgłaszające.
 3. W szczególnych przypadkach nieopisanych w Regulaminie, Fundacja zastrzega sobie prawo do udzielenia pomocy na zmienionych zasadach.
 4. Fundacja ma prawo do odmówienia pomocy bez podania przyczyny.
 5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie obowiązujące przepisy.
JAK POMAGAMY ?

Na co zbieramy fundusze?

Przywracamy zdrowie przekazując fundusze na leczenie i rehabilitację, dokonujemy zakupu niezbędnych lekarstw i sprzętu medycznego, dofinansowujemy edukację naszych podopiecznych, wspieramy w trudnych warunkach materialnych.